Privacyverklaring

Om onze diensten en producten te kunnen leveren verzamelen we gegevens van onze klanten. We vinden het belangrijk dat uw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Vanwege volledige trans`parantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking met als doel de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Hess uitvaartzorg hecht aan de privacy van haar cliënten en relaties. Onze relatiebestanden zijn daarom aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder registratienummer m1294450. Ook de het relatiebestand van Stichting Deposito Uitvaartkosten Fonds A. Hess is bij het CBP aangemeld, onder registratienummer m1294449 Het CPB heeft deze meldingen goedgekeurd en heeft bepaald dat onze bestanden en het gebruik daarvan conform haar richtlijnen zijn.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Cookies

Wij gebruiken alleen een Google Analytics cookie. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

 

Google Analytics

 

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepaling

Uitvaartverzorging Hess bv, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 241 722 52, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website/app

De toegang tot de website en/of app is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Content van de website/app

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website en/of  app te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of schets een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Hess uitvaartzorg niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Aan al het beeldmateriaal dat Hess uitvaartzorg presenteer bij haar producten en diensten zowel digitaal als fysiek kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website/app

Voor het goede beheer van de website en/of app kan Hess uitvaartzorg op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken toto de gehele of een gedeelte van de website een/of  app.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website en/of  app kan verstoren of in strijd is met de wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette.
  • De website en/of app tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

Hess uitvaartzorg is in geen geval verantwoordelijke voor het falen, storing, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website en/of app, waardoor de website en/of app of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en uw  gegevens te beschermen tegen onder anderen virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor  de websites en de gegevens die u op inter raadpleegt.

 

Hess uitvaartzorg is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website en/of app. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Hess uitvaartzorg als gevolg hiervan.

 

Indien Hess uitvaartzorg betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website en/of app, is Hess uitvaartzorg gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 - De verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld door Hess uitvaartzorg. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is Hess uitvaartzorg verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om uw aanvraag te kunnen behandelen. Wij vragen uw gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, deze gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk voor de levering van onze producten en diensten.

 

  • Klantgegevens: onder meer je uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en alle zaken die u aan ons toestuurt die nodig zijn zoals foto’s, teksten, adressenlijsten en dergelijken.
  • Alle gegevens die door Hess uitvaartzorg worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Hess uitvaartzorg voor het onderhouden van relaties met u en inden aan de orde voor het verwerken van uw bestelling en of aanvraag.

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u als klant en/of bezoeker wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Hess uitvaartzorg heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

 

Hess uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aangaan en uitvoeren van eventuele verzekeringsovereenkomsten
  • Het verlenen van diensten die samenhangen met overlijden
  • Om u te kunnen informeren en adviseren
  • De afhandeling van klachten en complimenten

 

Binnen Hess uitvaartzorg kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse bedrijfsonderdelen van Hess uitvaartzorg.

Hess uitvaartzorg zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

 

Online condoleance register en techniek van de app:

Deze dienst wordt geleverd door Social Online Solutions B.V (Aggeloo), gevestigd te 's Hertogenbosch. Zij garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van hun diensten.

 

Bloemen webshop:

Deze dienst wordt geleverd door Uitvaartbloemist Rotterdam, gevestigd te Rotterdam. Zij garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van hun diensten.

 

Vanaf het moment dat u zelf uw persoonsgevens verstrekt aan Hess uitvaartzorg, geeft u toestemming om u te mailen voor commerciële en informatieve doeleinden ten zij u specifiek aangeeft  dit niet te willen. Indien u geen mail meer wenst te ontvangen stuurt u een mail naar uitvaartzorg@hess.nl

 

Artikel 7 - Bewaren van persoonsgegevens

Hess uitvaartzorg bewaart alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt voor de duur zoals bij wet is bepaald.

 

Artikel 8 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de bewerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Hess uitvaartzorg via uitvaartzorg@hess.nl of schriftelijke via Hess uitvaartzorg, Postbus 8112, 3009 AC Rotterdam.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie  van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand ha het ontvangen van het ingediende verzoek, krijgt u van Hess uitvaartzorg antwoord op u verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig worden met  2 maanden worden verlengd. Let erop dat we dat niet altijd alle gegevens mogen wissen in verband met wet- en regelgeving.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact

Voor vragen over onze diensten en/of producten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Hess uitvaartzorg via uitvaartzorg@hess.nl of schriftelijke via Hess uitvaartzorg, Postbus 8112, 3009 AC Rotterdam

Vul het onderstaande formulier in met uw vraag en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Uw vraag is verzonden.

Vul het onderstaande formulier in met uw vraag en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Uw vraag is verzonden.

Stel uw vraag

Hess uitvaartzorg

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152.0670.94

KvK 241.722.52

Vul het onderstaande formulier in met uw vraag en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

U vraag is verzonden.

Stel uw vraag